Решения на ОбС Николаево №№ 474-486 от заседание, проведено на 27.07.2023 г., Протокол № 53

РЕШЕНИЕ

474

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-135 / 17.07.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 470 /29.06.2023 г., Протокол № 52 на Об С Николаево.

 

Мотиви:

Със Заповед № АК – 01-ЗД-16 / 11.07.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора, на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 от ЗОС и чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево, връща Решение № 470 / 29.06.2023 г. за ново обсъждане, като незаконосъобразно. Изложените мотиви са убедителни и правно обосновани.

С това Решение Об С Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема следното:

„Движимите вещи – частна общинска собственост, предназначени за медицински и дентални нужди, да се отдават под наем без търг или конкурс по цени, определени от лицензиран оценител и съгласно писмено искане от страна на лекари и стоматолози, с регистрирана практика по реда на ЗЛЗ и практикуващи на територията на община Николаево.“

            Съгласно чл. 19 от ЗОС вещите - частна общинска собственост, се предоставят под наем при условия и по ред, определени в Наредбата чл. 8, ал. 2 от Закона. Изрично в чл. 33 от Наредбата е регламентирано, че вещите - частна общинска собственост, извън тези по чл. 31 и 32 от цитираната наредба, се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста от същата. С това свое Решение Об С Николаево е нарушил горепосочената разпоредба – предвиждайки друг ред за отдаване под наем на движими вещи - частна общинска собственост. В случая Об С Николаево се е отклонил от установения в чл. 33 от цитираната наредба ред.

 

В своята Заповед Областния управител на област Стара Загора повдига и един много интересен въпрос: дали уредбата на режима за отдаване под наем на вещи - частна общинска собственост се нуждае от прецизиране, като се предприемат съответни действия по реда на Закона за нормативните актове. Към днешна дата действащата във връзка с горното разпоредба на чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество регламентира, че вещите - частна общинска собственост се предоставят под наем от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава шеста. Считам, че всякакви корекции в тази насока са неуместни и необосновани.

 

Водим от горното и на основание чл. 19 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 33 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Отменя изцяло като незаконосъобразно Решение № 470 / 29.06.2023 г.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************

РЕШЕНИЕ

475

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Повторно внасяне и разглеждане на Докладна записка изх. № 05-00-51 / 21.06.2023 г. - Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаична централа върху покривното пространство на корпус от училищна сграда разположена върху общински имот публична общинска собственост с идентификатор по КККР 51648.501.74

Мотиви:

В общинска администрация Николаево е депозирано Допълнение към Писменото изложение с вх. № 23-00-33 / 19.06.2023 г. от директора на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево г-жа Венина Димитрова Цонкова. В него е посочената приблизителната прогнозна сума, необходима за изграждането на 60 kw фотоволтаична централа в размер около 80 000 лева. Към настоящото допълнение е приложено копие с Решение на Педагогическия съвет на Училището. След проведени проучвания се установи, че находящия се наблизо трафопост разполага с необходимия капацитет за обслужването на подобно мероприятие.

На лице са новопостъпили обстоятелства, които ми дават основание да настоявам пред Об С Николаево за повторно разглеждане на горецитираната Докладна записка, а именно:

Мотивите за изграждането на фотоволтаичната централа са посочени в направеното изложение.

 1. Да бъде обезпечена необходимата енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на училището, тъй като цените на тока се повишават непрекъснато;
 2. Да се използват ресурсите от екологични и възобновяеми енергийни източници с цел запазване на дърветата и спестяване на емисии въглероден диоксид;
 3. Да се постигнат икономически ползи за училището;
 4. Да се възпитават подрастващите с отговорност към природата и екологично съзнание;
 5. Да се постигне устойчивост чрез неизчерпаем ресурс – слънчевата енергия и да се съхрани състоянието на околната среда, в която живеем;
 6. Да са иновативни във всяко едно свое действие и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени.

Съгласно чл. 25а. от Закона за енергията от възобновяеми източници (в сила от 07.06.2022 г.) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW. В чл. 186 от ЗУТ е регламентирано, че изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради - етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на половината от всички съсобственици, съответно с решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.

Тъй като сградата е общинска публична собственост е необходимо съгласие от Общинския съвет за поставяне на фотоволтаични панели върху покрива на общинска сграда с идентификатор 5648.501.74.1 по КККР на гр. Николаево, за да бъдат извършени действията по чл.25 от Закона за енергията от възобновяеми източници .

Съгласно чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите системата на предучилищното и училищното образование на държавните и общинските детски градини и училища се предоставят средства от държавния бюджет за работа с деца и ученици от уязвимите групи чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, с които детските градини и училищата могат да извършват разходи за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала. В писменото изложение на г-жа В. Цонкова - директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево е заявила, че се отказват от правото на допълнителното трудово възнаграждение както и че ще осигури и средства по ЕРС за МТБ. Ето защо е необходимо Общински съвет – гр. Николаево да даде съгласие за изграждане на фотоволтаична централа със средства от бюджета на Училището.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.25а от ЗЕВИ и чл.186 от ЗУТ, и предвид гореизложеното, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие за поставяне на фотоволтаични панели върху покрива на сграда с идентификатор 51648.501.74.1 по КККР – публична общинска собственост.

2.Задължава директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ след сключване на споразумение с Енергоразпределителното дружество да предоставя информация на Общинския съвет и на кмета на община Николаево за изготвените документи изискващи се от закона, както и Количествено - стойностните сметки за обекта.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************

РЕШЕНИЕ

476

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в с. Елхово, ул. „Зора“, общ. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 94Т-00-22 / 07.07.2023 г. от Теодора Златева Малова с искане за закупуване на общински имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в с. Елхово, ул. „Зора“, общ. Николаево, а именно: Поземлен имот с идентификатор 48163.501.938, с площ 145 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), в с. Елхово, ул. „Зора“, общ. Николаево, номер по предходен план:, няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 585/ 02.11.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията гр. Казанлък, при съседи: 48163.501.929; 48163.501.38; 48163.501.931; 48163.116.164. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 30. Данъчната оценка на имота е 302,80 лв. (триста и два лева и осемдесет стотинки). За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 1 193 лв. (хиляда сто деветдесет и три лева) Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 30), Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 48163.501.938, с площ 145 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), в с. Елхово, ул. „Зора“, общ. Николаево, номер по предходен план:, няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 585/ 02.11.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията гр. Казанлък, при съседи: 48163.501.929; 48163.501.38; 48163.501.931; 48163.116.164.

 

2. Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 1 193 лв. (хиляда сто деветдесет и три лева).

 

3. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от спечелилия търга.

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************


РЕШЕНИЕ

477

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 192.38 м. за кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV, кв. 10 по регулационния план на с. Елхово до електромерно табло монтирано на фасадата на ТП „3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“, съгласно Становището на „ЕР ЮГ“ ЕАД №4543744/28.11.2022 г.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-128/14.07.2023 г. от „Стоян Стоянов НС 22“ ЕООД представлявано от Стоян Генчев Стоянов, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК – 207190878 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Генерал Столетов №3 ет.5, собственик на имот с идентификатор по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора: 48163.501.2026, УПИ XXV кв.10. Собствеността е доказана с нот. акт № 180 т.4 д.839/10.03.2022 г.; нот. акт № 179 т.4 д.848/10.03.2022 г.; нот. акт № 174 т.3 д.625 от 24.02.2022 г. и нот. акт № 35 т.13 д.2632/28.06.2022 г. издадени от СВ Казанлък. В имота е отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „Стоян Стоянов НС 22“ ЕООД, ЕИК – 207190878 с нот. акт 83 т.4 д.733 вх. рег.№ 1036/23.02.2023 г. от СВ Казанлък. Заявлението е с искане за одобряване на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Кабела е с трасе от УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово на Фотоволтаичната централа до ТП „3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“ (съгласно становище №4543744/28.11.2022 г. от „Електроразпределение Юг „ ЕАД) през ПИ с идентификатори по КККР на с. Елхово 48163.501.1336; 48163.501.1315 и 48163.332.563. ПП (парцеларен план) е изработен въз основа на решение № 469 взето на заседание на Общински съвет Николаево на 29.06.2023 г. с Протокол №52. Проектът е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния общински съвет на 17.07.2023 г. и предлага вариант на трасе за изграждане на подземен кабел за частта през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута. Представено е трасето и в собствен имот с идентификатор по КККР на село Елхово 48163.501.2026. Трасето на подземната кабелна линия е с дължина 192,38 м и преминава през следните имоти с идентификатори по КККР на с. Елхово, община Николаево: - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1336 - общинска публична, за второстепенна улица, урбанизирана територия, - 158,93 м. с площ на ограничение 356 кв. м. - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1315 - за второстепенна улица, урбанизирана територия, общинска публична собственост – 13,54 м с площ на ограничение 31 кв. м. - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.332.563- пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 19,91 м. с площ на ограничение 79 кв. м.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проект за ПУП – ПП (проект за подробен устройствен план)-парцеларен план извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за „Кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV, кв. 10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Кабела е с трасе от Фотоволтаичната централа в УПИ XXV кв.10 до ТП „3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“ (съгласно становище №4543744/28.11.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД) през ПИ с идентификатори по ККР на с. Елхово 48163.501.1336; 48163.501.1315 и 48163.332.563, с дължина на трасето 192,38 м.

 

2. Възлага на кмета на Община Николаево, да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************

РЕШЕНИЕ

478

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Елхово, общ. Николаево за срок от 10 години.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление вх. № 26-00-39 / 07.07.2023 г. от ЗП „Теодора Малова“ ЕИК: 180309344 с искане за отдаване под наем на земеделски земи в с. Елхово и с. Нова махала, общ. Николаево за срок от 10 години, а именно:

 

1/ Поземлен имот с идентификатор 48163.90.375 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка деветдесет точка триста седемдесет и пет) с площ: 6821 кв.м. (шест хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000375 (нула нула нула три седем пет) в землището на с. Елхово, общ. Николаево. При съседи: 48163.90.15; 48163.114.149; 48163.90.14. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 210 / 08.02.2016 г.

 

2/ Поземлен имот с идентификатор 51888.93.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка деветдесет и три точка тридесет и девет) с площ: 7152 кв.м. (седем хиляди сто петдесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 093039 (нула девет три нула три девет) в землището на с. Нова махала, местност „БЕГЛИКА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.93.15; 51888.93.14; 51888.93.40; 51888.93.30; 51888.93.16. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 450 / 02.08.2018 г.

 

3/ Поземлен имот с идентификатор 51888.89.63 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и девет точка шестдесет и три) с площ: 1401 кв.м. (хиляда четиристотин и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 089063 (нула осем девет нула шест три) в землището на с. Нова махала, местност „БЕГЛИК“, общ. Николаево. При съседи: 51888.89.39; 51888.88.250; 51888.89.62; 51888.89.25; 51888.89.24. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 449 / 02.08.2018 г.

 

4/ Поземлен имот с идентификатор 51888.87.54 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и четири) с площ: 865 кв.м. (осемстотин шестдесет и пет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 087054 (нула осем седем нула пет четири) в землището на с. Нова махала, местност „МИСКИНОВ БРЯСТ“, общ. Николаево. При съседи: 51888.87.3; 51888.87.55; 51888.88.277; 51888.87.209. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 448 / 02.08.2018 г.

 

5/ Поземлен имот с идентификатор 51888.87.53 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и три) с площ: 2890 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 087053 (нула осем седем нула пет три) в землището на с. Нова махала, местност „МИСКИНОВ БРЯСТ“, общ. Николаево. При съседи: 51888.87.52; 51888.87.38; 51888.87.13; 51888.88.277. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 447 / 02.08.2018 г.

 

6/ Поземлен имот с идентификатор 51888.82.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и две точка тридесет и девет) с площ: 4899 кв.м. (четири хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 082039 (нула осем две нула три девет) в землището на с. Нова махала, местност „МАКУЛОВ АЛЧАК“, общ. Николаево. При съседи: 51888.82.254; 51888.82.38; 51888.82.37; 51888.74.283. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 446 / 02.08.2018 г.

 

7/ Поземлен имот с идентификатор 51888.22.114 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка сто и четиринадесет) с площ: 3553 кв.м. (три хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 022114 (нула две две едно едно четири) в землището на с. Нова махала, местност „МЕЖДУ СЕЛАТА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.22.677; 51888.22.678; 51888.22.679; 51888.22.131; 51888.22.81. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 434 / 02.08.2018 г.

 

8/ Поземлен имот с идентификатор 51888.80.44 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет точка четиридесет и четири) с площ: 3910 кв.м. (три хиляди деветстотин и десет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 080044 (нула осем нула нула четири четири) в землището на с. Нова махала, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.74.222; 51888.80.31; 51888.80.43; 51888.80.33. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 430 / 25.07.2018 г.

 

9/ Поземлен имот с идентификатор 51888.75.29 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и пет точка двадесет и девет) с площ: 2156 кв.м. (две хиляди сто петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 075029 (нула седем пет нула две девет) в землището на с. Нова махала, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.75.28; 51888.75.27; 51888.75.4; 51888.75.253. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 427 / 25.07.2018 г.

 

10/ Поземлен имот с идентификатор 51888.78.12 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и осем точка дванадесет) с площ: 3999 кв.м. (три хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 078012 (нула седем осем нула едно две) в землището на с. Нова махала, местност „СРЕДЕН ГЕРЕН“, общ. Николаево. При съседи: 51888.78.13; 51888.78.256; 51888.78.11; 51888.78.6. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 424 / 25.07.2018 г.

 

11/ Поземлен имот с идентификатор 51888.77.20 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и седем точка двадесет) с площ: 3400 кв.м. (три хиляди и четиристотин квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 077020 (нула седем седем нула две нула) в землището на с. Нова махала, местност „КРИВА КРУША“, общ. Николаево. При съседи: 51888.94.284; 51888.77.19; 51888.77.36; 51888.77.35; 51888.77.21. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 423 / 25.07.2018 г.

 

12/ Поземлен имот с идентификатор 51888.26.18 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и шест точка осемнадесет) с площ: 2201 кв.м. (две хиляди двеста и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:III (трета). Номер по предходен план: 026018(нула две шест нула едно осем) в землището на с. Нова махала, местност „ДО СЕЛО“, общ. Николаево. При съседи: 51888.26.23; 51888.26.22; 51888.26.21; 51888.26.17; 51888.26.16; 51888.26.15; 51888.26.14; 51888.26.19. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 436 / 02.08.2018 г.

 

Имотите не са ползвани от години, свободни са и могат да бъдат отдадени под наем.

 

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на публичен търг по реда на глава VІ от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево.

 

Началната наемна цена при провеждането на търговете за отдаване под наем на земеделски земи, е определена с Решение 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята.

Изброените земеделски земи изложени по-горе попадат в графа земи III-IV категория – 25,00 лева/дка (двадесет и пет лева за декар)и V - VI категория - 22,00 лв./дка. (двадесет и два лева на декар)

 

В Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. са описани за отдаване под наем в (раздел V, буква Б на програмата).

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

I.Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в Раздел V-Б допълва таблица 2,

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

87

ПИ с идентификатор 48163.90.375  в землището на с. Елхово, общ. Николаево

№ 210 / 08.02.2018 г.

Земеделска земя/нива,с площ: 6821 кв.м., категория: 5

 

II. Да се организират и проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, а именно:

 

1/ Поземлен имот с идентификатор 48163.90.375 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка деветдесет точка триста седемдесет и пет) с площ: 6821 кв.м. (шест хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 000375 (нула нула нула три седем пет) в землището на с. Елхово, общ. Николаево. При съседи: 48163.90.15; 48163.114.149; 48163.90.14. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 210 / 08.02.2016 г.

 

2/ Поземлен имот с идентификатор 51888.93.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка деветдесет и три точка тридесет и девет) с площ: 7152 кв.м. (седем хиляди сто петдесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 093039 (нула девет три нула три девет) в землището на с. Нова махала, местност „БЕГЛИКА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.93.15; 51888.93.14; 51888.93.40; 51888.93.30; 51888.93.16. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 450 / 02.08.2018 г.

 

3/ Поземлен имот с идентификатор 51888.89.63 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и девет точка шестдесет и три) с площ: 1401 кв.м. (хиляда четиристотин и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 089063 (нула осем девет нула шест три) в землището на с. Нова махала, местност „БЕГЛИК“, общ. Николаево. При съседи: 51888.89.39; 51888.88.250; 51888.89.62; 51888.89.25; 51888.89.24. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 449 / 02.08.2018 г.

 

4/ Поземлен имот с идентификатор 51888.87.54 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и четири) с площ: 865 кв.м. (осемстотин шестдесет и пет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 087054 (нула осем седем нула пет четири) в землището на с. Нова махала, местност „МИСКИНОВ БРЯСТ“, общ. Николаево. При съседи: 51888.87.3; 51888.87.55; 51888.88.277; 51888.87.209. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 448 / 02.08.2018 г.

 

5/ Поземлен имот с идентификатор 51888.87.53 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и седем точка петдесет и три) с площ: 2890 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 087053 (нула осем седем нула пет три) в землището на с. Нова махала, местност „МИСКИНОВ БРЯСТ“, общ. Николаево. При съседи: 51888.87.52; 51888.87.38; 51888.87.13; 51888.88.277. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 447 / 02.08.2018 г.

 

6/ Поземлен имот с идентификатор 51888.82.39 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет и две точка тридесет и девет) с площ: 4899 кв.м. (четири хиляди осемстотин деветдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 082039 (нула осем две нула три девет) в землището на с. Нова махала, местност „МАКУЛОВ АЛЧАК“, общ. Николаево. При съседи: 51888.82.254; 51888.82.38; 51888.82.37; 51888.74.283. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 446 / 02.08.2018 г.

 

7/ Поземлен имот с идентификатор 51888.22.114 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка сто и четиринадесет) с площ: 3553 кв.м. (три хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 022114 (нула две две едно едно четири) в землището на с. Нова махала, местност „МЕЖДУ СЕЛАТА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.22.677; 51888.22.678; 51888.22.679; 51888.22.131; 51888.22.81. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 434 / 02.08.2018 г.

 

8/ Поземлен имот с идентификатор 51888.80.44 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка осемдесет точка четиридесет и четири) с площ: 3910 кв.м. (три хиляди деветстотин и десет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 080044 (нула осем нула нула четири четири) в землището на с. Нова махала, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.74.222; 51888.80.31; 51888.80.43; 51888.80.33. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 430 / 25.07.2018 г.

 

9/ Поземлен имот с идентификатор 51888.75.29 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и пет точка двадесет и девет) с площ: 2156 кв.м. (две хиляди сто петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 075029 (нула седем пет нула две девет) в землището на с. Нова махала, местност „ТУРСКИ ГРОБИЩА“, общ. Николаево. При съседи: 51888.75.28; 51888.75.27; 51888.75.4; 51888.75.253. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 427 / 25.07.2018 г.

 

10/ Поземлен имот с идентификатор 51888.78.12 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и осем точка дванадесет) с площ: 3999 кв.м. (три хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 078012 (нула седем осем нула едно две) в землището на с. Нова махала, местност „СРЕДЕН ГЕРЕН“, общ. Николаево. При съседи: 51888.78.13; 51888.78.256; 51888.78.11; 51888.78.6. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 424 / 25.07.2018 г.

 

11/ Поземлен имот с идентификатор 51888.77.20 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и седем точка двадесет) с площ: 3400 кв.м. (три хиляди и четиристотин квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета). Номер по предходен план: 077020 (нула седем седем нула две нула) в землището на с. Нова махала, местност „КРИВА КРУША“, общ. Николаево. При съседи: 51888.94.284; 51888.77.19; 51888.77.36; 51888.77.35; 51888.77.21. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 423 / 25.07.2018 г.

 

12/ Поземлен имот с идентификатор 51888.26.18 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и шест точка осемнадесет) с площ: 2201 кв.м. (две хиляди двеста и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета). Номер по предходен план: 026018(нула две шест нула едно осем) в землището на с. Нова махала, местност „ДО СЕЛО“, общ. Николаево. При съседи: 51888.26.23; 51888.26.22; 51888.26.21; 51888.26.17; 51888.26.16; 51888.26.15; 51888.26.14; 51888.26.19. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 436 / 02.08.2018 г.

 

III. Определя начална тръжна цена при провеждането на търговете в размер на 22,00 лв./дка. (двадесет и два лева за декар) за категория V-VI и 25,00 лв./дка. За категория III-IV категория, съгласно Решение № 14 / 29.12.2015 г. на Об С.

 

IV. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия по провеждане на търговете и да сключи Договори за наем за срок от 10 (десет години) със спечелилите кандидати.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************

РЕШЕНИЕ

479

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Елхово, общ. Николаево за срок от 10 години.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление вх. № 94П-00-30 / 04.07.2023 г. от Петя Кристиянова Димитрова с искане за отдаване под наем на земеделски земи в с. Елхово, общ. Николаево за срок от 10 години, а именно:

 

1/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.537 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и седем) с площ: 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000537 (нула нула нула пет три седем) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.536; 48163.75.538; 48163.75.556; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 142 / 24.04.2015 г.

 

2/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.556 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и шест) с площ: 397 кв.м. (триста деветдесет и седем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000556 (нула нула нула пет пет шест) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.537; 48163.75.538; 48163.75.554; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 147 / 24.04.2015 г.

 

3/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.578 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин седемдесет и осем) с площ: 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 0.578 (нула точка пет седем осем) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.262; 48163.75.545; 48163.75.566. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 594 / 30.05.2023 г.

 

4/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.545 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и пет) с площ: 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 0.545 (нула точка пет четири пет) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.578; 48163.75.546; 48163.75.262. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 595 / 30.05.2023 г.

 

5/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.538 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и осем) с площ: 2332 кв.м. (две хиляди триста тридесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000538 (нула нула нула пет три осем) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.537; 48163.75.539; 48163.75.554; 48163.75.556; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 143 / 24.04.2015 г.

 

6/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.557 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и седем) с площ: 202 кв.м. (двеста и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000557 (нула нула нула пет пет седем) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.566; 48163.75.541; 48163.75.540. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 155 / 21.07.2015 г.

 

7/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.541 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и едно) с площ: 474 кв.м. (четиристотин седемдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000541 (нула нула нула пет четири едно) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.540; 48163.75.557; 48163.75.566; 48163.75.262; 48163.75.542. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 154 / 21.07.2015 г.

 

8/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.540 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин и четиридесет) с площ: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000540 (нула нула нула пет четири нула) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.539; 48163.75.557; 48163.75.541; 48163.75.542. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 144 / 24.04.2015 г.

 

9/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.542 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и две) с площ: 784 кв.м. (седемстотин осемдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000542 (нула нула нула пет четири две) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.554; 48163.75.539; 48163.75.540; 48163.75.541‘ 48163.75.262; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 145 / 24.04.2015 г.

 

10/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.554 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и четири) с площ: 300 кв.м. (триста квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000554 (нула нула нула пет пет четири) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.556; 48163.75.538; 48163.75.539; 48163.75.542; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 146 / 24.04.2015 г.

 

11/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.532 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и две) с площ: 556 кв.м. (петстотин петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000532 (нула нула нула пет три две) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.414; 48163.75.533; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 141 / 24.04.2015 г.

 

Имотите не са ползвани от години, свободни са и могат да бъдат отдадени под наем.

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на публичен търг по реда на глава VІ от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево.

Началната наемна цена при провеждането на търговете за отдаване под наем на земеделски земи, е определена с Решение 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята.

Изброените земеделски земи  изложени по-горе попадат в графа земи V - VI категория - 22,00 лв./дка. (двадесет и два лева на декар)

В Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. част от описаните земеделски земи са определени за отдаване под наем в (раздел V, буква Б на програмата).

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

I. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в  Раздел V-Б допълва таблица 2,

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

83

ПИ с идентификатор 48163.75.538  в

землището на с. Елхово, общ. Николаево

№ 143 / 24.04.2015 г.

Земеделска земя/нива,с площ: 2332  кв.м.,

категория: 5

84

ПИ с идентификатор 48163.75.545  в

землището на с. Елхово, общ. Николаево

№ 595 / 30.05.2023 г.

Земеделска земя/нива,с площ:503  кв.м.,

категория: 5

85

ПИ с идентификатор 48163.75.578  в

землището на с. Елхово, общ. Николаево

№ 594 / 30.05.2023 г.

Земеделска земя/нива,с площ:291  кв.м.,

категория: 5

86

ПИ с идентификатор 48163.75.542  в

землището на с. Елхово, общ. Николаево

№ 145 / 24.04.2015 г.

Земеделска земя/нива,с площ:784  кв.м.,

категория: 5

 

II. Да се организират и проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, а именно:

 

1/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.537 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и седем) с площ: 561 кв.м. (петстотин шестдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000537 (нула нула нула пет три седем) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.536; 48163.75.538; 48163.75.556; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 142 / 24.04.2015 г.

 

2/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.556 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и шест) с площ: 397 кв.м. (триста деветдесет и седем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000556 (нула нула нула пет пет шест) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.537; 48163.75.538; 48163.75.554; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 147 / 24.04.2015 г.

 

3/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.578 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин седемдесет и осем) с площ: 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 0.578 (нула точка пет седем осем) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.262; 48163.75.545; 48163.75.566. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 594 / 30.05.2023 г.

 

4/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.545 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и пет) с площ: 503 кв.м. (петстотин и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 0.545 (нула точка пет четири пет) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.578; 48163.75.546; 48163.75.262. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 595 / 30.05.2023 г.

 

5/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.538 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и осем) с площ: 2332 кв.м. (две хиляди триста тридесет и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000538 (нула нула нула пет три осем) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.537; 48163.75.539; 48163.75.554; 48163.75.556; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 143 / 24.04.2015 г.

 

6/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.557 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и седем) с площ: 202 кв.м. (двеста и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000557 (нула нула нула пет пет седем) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.566; 48163.75.541; 48163.75.540. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 155 / 21.07.2015 г.

 

7/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.541 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и едно) с площ: 474 кв.м. (четиристотин седемдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000541 (нула нула нула пет четири едно) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.540; 48163.75.557; 48163.75.566; 48163.75.262; 48163.75.542. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 154 / 21.07.2015 г.

 

8/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.540 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин и четиридесет) с площ: 656 кв.м. (шестстотин петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000540 (нула нула нула пет четири нула) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.17.248; 48163.75.539; 48163.75.557; 48163.75.541; 48163.75.542. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 144 / 24.04.2015 г.

 

9/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.542 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин четиридесет и две) с площ: 784 кв.м. (седемстотин осемдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000542 (нула нула нула пет четири две) в землището на с. Елхово,местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.554; 48163.75.539; 48163.75.540; 48163.75.541‘ 48163.75.262; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 145 / 24.04.2015 г.

 

10/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.554 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин петдесет и четири) с площ: 300 кв.м. (триста квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000554 (нула нула нула пет пет четири) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.556; 48163.75.538; 48163.75.539; 48163.75.542; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 146 / 24.04.2015 г.

 

11/ Поземлен имот с идентификатор 48163.75.532 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка седемдесет и пет точка петстотин тридесет и две) с площ: 556 кв.м. (петстотин петдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:V (пета). Номер по предходен план: 000532 (нула нула нула пет три две) в землището на с. Елхово, местност „До село“, общ. Николаево. При съседи: 48163.75.414; 48163.75.533; 48163.79.347. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 141 / 24.04.2015 г.

 

III.Определя начална тръжна цена при провеждането на търговете в размер на 22,00 лв./дка. (двадесет и два лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015 г. на Об С.

 

IV. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия по провеждане на търговете и да сключи Договори за наем за срок от 10 (десет години) със спечелилите кандидати.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

480

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

Мотиви:

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по чл. 9, ал.1 от Закона за общинската собственост - природни бедствия и земетресения и във връзка с писмо от Министерство на финансите с наш вх. № 03-00-92/29.06.2023 г.

Общинските публични имоти имат сключена застраховка включително срещу природни бедствия и земетресения, която изтича през месец август 2023 г.

В тази връзка е изготвено предложение за имотите – частна общинска собственост, които следва да бъдат застраховани от месец август 2023 г. до месец август 2024 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 9, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

І. Определя имотите - частна общинска собственост, които да се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения, от месец август 2023 г. до месец август 2024 г., както следва:

 

№ ред

Населено място

Вид на имота

АЧОС №

1.

с. Елхово, общ. Николаево

НЧ „Христо Смирненски“

АЧОС №12/12.11.2012 г.

2.

с. Едрево, общ. Николаево

НЧ“Къньо Едрев Папазов“

АЧОС № 11/12.11.2012 г.

3.

гр. Николаево

НЧ „Васил Левски 1923“

АЧОС № 72/10.07.2008 г.

4.

с. Нова махала, общ. Николаево

Сграда Здравна служба

АЧОС № 10/14.12.2011 г.

5.

гр. Николаево

Здравна служба

АЧОС № 589/14.03.2023 г.

6.

гр. Николаево

Апартамент 26

АЧОС № 66/19.08.2013 г.

7.

гр. Николаево

Апартамент 27

АЧОС № 67/19.08.2013 г.

8.

гр. Николаево

Апартамент 32

АЧОС № 68/19.08.2013 г.

9.

гр. Николаево

Апартамент 36

АЧОС № 71/19.08.2013 г.

10.

гр. Николаево

Апартамент

АЧОС № 593/06.04.2023 г.

11.

гр. Николаево

Апартамент

АЧОС № 592/06.04.2023 г.

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Николаево да предприеме необходимите действия, по изпълнение на настоящото решение.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

481

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-36 / 05.07.2023 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, училището към 30.06.2023 г. година е използвало бюджетни средства на училището в размер на 7 568,47 лв. Средствата следва да бъдат възстановени до края на трето тримесечие (30.09.2023 г.), от средствата, които ще се отпуснат по проекта.

 

Предвид получената информация от училището и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево одобрява безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, в размер на 7 568,47 лв., като дава съгласие сумата да бъде възстановена до 30.09.2023 г., от средствата, които ще се отпуснат по проекта.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************

РЕШЕНИЕ

482

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за общинския дълг, както и във връзка с чл. 18 от същия закон, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.   Приема „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година“.

 

2.   Възлага на кмета на Община Николаево да изпрати на министъра на финансите с копие до Сметната палата настоящото решение, заедно с приетия с него годишен отчет за състоянието на общинския дълг - „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година“.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ВРЕМЕТО

ОТ 01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.12.2022 ГОДИНА

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закон за Общинския дълг, както и Раздел Х „Управление на общинския дълг“, чл. 34 от „Наредба № 10 за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Николаево“ Ви представям Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Съгласно чл. 18 от Закон за общинския дълг, в 30-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Годишният отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Николаево. Общинския съвет приема с решение Годишният отчет за състоянието на Общинския дълг. Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на Общинския дълг, който е създаден и се поддържа в Министерство на финансите. В Община Николаево е оторизиран общински служител, който отговаря за вписването на информацията в ЦРОД и за нейната регулярна актуализация.

 

Състоянието на общинския дълг в Община Николаево за времето от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. е както следва:

 

І. Револвиращ банков кредит

 1. Вид на дълга – Револвиращ банков кредит, дългосрочен.
 2. Размер на дълга – 152 609 лева (сто петдесет и две хиляди и шестстотин и девет лева).
 3. Валута – лева.
 4. Обезпечение:

Ø Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Николаево по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

 1. Матуритет на дълга – от 31 май 2016 г. до 25 ноември 2023 година.
 2. Предназначение на дълга – финансиране и рефинансиране на проекти: „Ремонт на Народно читалище „Зорница 1928“ с. Нова махала, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Васил Левски 1923“ град Николаево, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово, община Николаево”, по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.
 3. Лихвен процент – 3.583 %.
 4. Общо усвоени средства към 31.12.2020 г. – 152 609 лева /100%/.
 5. Общо неизплатена главница към 31.12.2020 г. /съгласно погасителен план/ – 59 109 лева.
 6.  За бюджетната 2022 г.:

Ø  размер на дълга към 01.01.2022 г. – 38 709 лева;

Ø  плащания по главница за 2022 год. – 20 400 лева;

Ø  лихва върху редовна главница – 1 077 лева;

Ø  такси за администриране – 1 200 лева;

Ø  такси за ангажимент – 0 лева;

Ø  лихви за забавени плащания и просрочия – 0 лева;

Ø  дълг към 31.12.2022 год. – 18 309 лева.

Информацията по настоящият отчет за състоянието на общинския дълг е извлечена от финансово-счетоводните документи в Община Николаево /Програмен финансово-счетоводен софтуер „АС2012“/ към 31.12.2022 година.

 

Неразделна част от Годишния отчет е „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година – Приложение № 1“.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

483

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2023/2024 година.

Мотиви:

В общинска администрация постъпиха искания от директорите на началните училища - „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Махала”, Вх. № 23-00-35 /03.07.2023г., „В. Левски”, с. Едрево, Вх. № 23-00- 37/10.07.2023 година, „Братя Жекови”, с. Елхово, Вх. №23-00-38/10.07.2023 г., за разкриване на маломерни и / или слети паралелки за учебната 2023/2024 година.

Поради изложената в нарочните и приложени към настоящото искания необходимост и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование – приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. обн. ДВ бр. 81 от 10 октомври 2017 г., Общинският съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава за учебната 2023/2024 г., маломерни и слети паралелки както следва:

1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

 - една маломерна и слята паралелка - 14 /четиринадесет/ ученика - 1 клас 6 /шест/ ученика - 2 клас 8 /осем/ ученика

 - една маломерна и слята паралелка - 11 /единадесет/ ученика - 3 клас 7 / седем / ученика - 4 клас 4 / четири / ученика

 

ІІ. Утвърждава за учебната 2023/2024 г., слети паралелки както следва:

1. НУ „Васил Левски” с. Едрево

 - една слята паралелка - 16 / шестнадесет/ ученика, 1 клас - 7 ученика, 2 клас - 9 ученика

 - една слята паралелка - 17 /седемнадесет/ ученика, 3 клас - 7 ученика, 4 клас - 10 ученика

2. НУ „Братя Жекови” с. Елхово

- една слята паралелка - 9 / девет / ученика, 1 клас – 6 ученика, 2 клас -3 ученика - една слята паралелка - 5 / пет / ученика, 3 клас – 3 ученика, 4 клас -2 ученика

 

ІІІ. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2024 година да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище.

ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2024 година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища с разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните училища.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

484

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, обл. Стара Загора, в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2023/2024 година

Мотиви:

Съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища, актуализирането на Списъка се осъществява ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет. По смисъла на чл. 2 на ПМС № 128/29.06.2017 г., Средищно училище е държавно или общинско училище - начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, което да организира задължително и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО, чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС №128/29.06.2017 г., списъкът на Средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като предложението се внася до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 53, ал. 2 във вр. с ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС №128/29.06.2017 г., Общинският съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, с данни съгласно Приложение № 1, да бъде включено в списъка на средищните училища, приеман от Министерски съвет на Република България, по предложение на министъра на образованието и науката, по реда на чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Основно Училище ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, като средищно училище, обхваща учениците завършили начална училищна степен от началните училища – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

3. Възлага на кмета на общината да направи съответните постъпки пред Министъра на образованието и науката, за предлагане по съответния ред, включването на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево в списъка на средищните училища.

Приложение № 1

Относно: Включване на Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република България

1.      Наименование на училището и адрес:

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора, бул. Св. Св. Кирил и Методий”№ 13

2.      Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на Средищните училища

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото основно училище на територията на Общината.

В него през учебната 2023/2024 г. ще се обучават 325 ученици от І до VІІ клас. В Основното училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала, Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11,км. от Основното училище. За всички ученици от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно обучение на учениците от Началните училища.

3.      Сведение за броя на обучаваните ученици от населените места

~Начално училище „Св. св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 23 ученици; ~ Начално училище „Братя Жекови” – село Елхово - 14 ученика

~ Начално училище „Васил Левски” – село Едрево - 17 ученика

 

4.Информация за осигурения транспорт - съгласно чл.5 от ПМС № 128/29.06.2017г. за пътуващите ученици до средищното училище се осигурява безплатен транспорт. МОН е отпуснал два автобуса, с който е организирано безопасното транспортирането на учениците.

 

5. Информация за осигуреността и организацията на столовото хранене

~ Училището разполага с необходимата база за столово хранене и е осигурено обедно хранене - кетъринг.

 

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

485

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 467 от 25.05.2023г. на Об С Николаево

Мотиви:

С Решение № 371 от 30.06.2022 г. Общински съвет Николаево дава съгласие за формиране на местно партньорство, а впоследствие и местна инициативна група между Община Мъглиж и Община Николаево.

На 15.03.2023 г., е сключен Административен договор между Община Мъглиж и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., като е одобрена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Формиране на местно партньорство „Мъглиж – Николаево“ за програмен период 2023-2027 година.

            Съгласно Условията за изпълнение, утвърдени със Заповед № РД09-545/ 05.05.2022 г. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и във връзка с учредяване на МИГ „Мъглиж-Николаево“, общините би следвало да изберат представител, който да участва в Общото събрание на новоформираното публично-частно партньорство.

            С Решение № 467 от 25.05.2023 г. на Об С Николаев Щилиян Велинов Велинов е определен за представител на Община Николаево в сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж-Николаево“.

            Извън горното, съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево следва да вземе решение за участие на Община Николаево в сдружението и решение на съответния орган на юридическо лице - учредител, за определяне на представител в органите на сдружението. Съгласно чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА общинския съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях. На осн. чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Решението на юридическото лице – учредител следва да съдържа и определяне на представител в органите на сдружението, в качеството им на членове на УС на сдружението.

 

 

На основание чл. 21 ал.1, т.15 от ЗМСМА, Решение № 467 / 25.05.2023 г. на Об С Николаево и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Допълва и изменя свое Решение № 467 от 25.05.2023 г. по ред както следва:

 

§ 1. Създава се нова точка 1 със следното съдържание:

 

„1. Дава съгласие за участие на Община Николаево в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Николаево” при неговото учредяване и в неговите органи на управление (общо събрание и управителен съвет).“

 

§ 2. Точка 1 става точка 2 и добива следното съдържание:

 

„2. Определя Щилиян Велинов Велинов – кмет на кметство Нова махала, като представител на Община Николаево в органите на управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Николаево” (общо събрание и управителен съвет).“

 

§ 3. Точка 2 става точка 3 и добива следното съдържание:

 

„3. Упълномощава представителя определен в т.2 да участва в гласуването от името на Община Мъглиж при приемане на решения от органите на управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Николаево” (общо събрание и управителен съвет) и да подписва всички необходими документи.“

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************


РЕШЕНИЕ

486

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2023 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с необходимост от разплащане на авторски и строителен надзор на обекти от 1 до 4 на разчет за Капиталови разходи, се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2023 г. със следните корекции:

 

1.  Добавят се допълнение към съществуващи обекти както следва

 

1)      т. 1 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи на обект Ремонт на двупосочна улица "Г. Бенковски" в гр. Николаево - от кръстовището с ул. "Освобождение" до кръстовището с ул. "Оборище" –  годишна задача се увеличава с 2532 лева.

2)      т. 2 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи на обект Ремонт на улица в с. Нова махала: от „вход откъм град Николаево" до „Главна улица на с. Нова махала" – годишна задача се увеличава с 2532 лева.

3)      т. 3 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи на обект Ремонт на ул. „Зора" в с. Елхово - от кръстовището с улица „Средна гора" до „втора пресечка, в посока изток" – годишна задача се увеличава с 2532 лева.

4)      т. 4 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи на обект Ремонт на ул. „Зора" в с. Елхово - от кръстовището с улица „Средна гора" до „втора пресечка, в посока изток" – годишна задача се увеличава с 2532 лева.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:


Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2023 година /Приложение № 10/.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево