Обществена поръчка с предмет\"Консултантски услуги във връзка с под - мярка 7,2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.\"