Новини

З А П О В Е Д № РД-01-244гр. Николаево, 04.08.2022 г.  ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на...
Прочети
Уважаеми жители и гости на село Едрево,Скъпи именици,За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по повод традиционния събор...
Прочети
О Б Я В А Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 22-ри и 23-ти август 2022 год. от 09.30 до 12.00  часа служители от Община Николаево...
Прочети
        На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие...
Прочети
                                  Община Николаевона основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13 ал.1 от Наредба за...
Прочети
Изх. № 05-00-180/19.07.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. 05-00-167 /11.07.2022 г. ПОКАНАза публично обсъждане на Отчет на бюджет 2021 г. на Община Николаево На основание чл. 140,...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Николаево, на основание...
Прочети
Общинска администрация Николаево информира  всички граждани и заинтересовани страни, че в сроковете, посочени в Плана за подобрение, представляващ план за...
Прочети
ПОКАНА за установяване на местно партньорствоУважаеми съграждани,Уважаеми представители на неправителствения сектор,Уважаеми представители на бизнеса!Общини Мъглиж и Николаево имат удоволствието да...
Прочети
Общинска администрация Николаево съобщава на всички потребители на административни услуги, че в изпълнение разпоредбите на Наредбата за административното обслужване, Общината...
Прочети
В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация е прегледала и оценила интернет страниците на...
Прочети
Изх. № 05-00-154/21.06.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
На основание чл. 108, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  Община Николаево          ...
Прочети
Уважаеми клиенти,С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации,...
Прочети
Днес, 2-ри юни, отбелязваме 146 години от смъртта на революционера  Христо Ботев. През далечната 1876 година България губи едно от...
Прочети