Устройство на територията / Кадастър / Контрол по строителството

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2001   На основание на: Закон за устройство на...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2002  ...
Прочети
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2018 На основание на: Закон за устройство на територията – § 5...
Прочети
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ – 2023   На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 141, ал....
Прочети
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024   На основание на: Закон...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯВЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – 1989   На основание на: Закон за устройство на територията -...
Прочети