Устройство на територията / Кадастър / Контрол по строителството

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2027На основание на:Закон за кадастъра и имотия регистър - §4, ал. 1 т....
Прочети
Справки (устни и писмени) от кадастъра – 2099   На основание на: Закона за кадастъра и имотния регистър - чл....
Прочети
Вписване на сдруженията на собствениците в общински регистър – 2118   На основание на: Закон за управление на етажната собственост...
Прочети
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – 2119   На основание на: Закон за местните...
Прочети
Проверка за спазване на определената линия на застрояванае, заснемане, нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 2097  ...
Прочети
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен...
Прочети
Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 2667   На основание на: Закон...
Прочети
ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 2117   На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 129 Необходими документи:...
Прочети
РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА – 2025   На основание на: Закон за устройство на територията -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041 На основание на:...
Прочети
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2054 На основание на: Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ...
Прочети
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2060 На основание на: Закон за устройство на територията - чл....
Прочети
ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – 2061 На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 154,...
Прочети
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – 2082   На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 16,...
Прочети
РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ – 2063   На основание на: Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН – 2085 На основание на: Закон за кадастъра...
Прочети