Устройство на територията / Кадастър / Контрол по строителството

ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2064   На основание на: Закон за устройство на територията -...
Прочети
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗМЕР И ГРАНИЦИ НА ТЕРЕНИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ – 2065   На основание на: Правилник...
Прочети
ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111   На основание на: Закон...
Прочети
ИЗДАВАНЕ ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – 2083   На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 140,...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2112   На основание на: Закон за устройство на територията - чл. 148 Необходими документи:...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – 2084   На основание на: § 16, ал. 1 от ЗУТ и §...
Прочети
ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ – 2116   На основание...
Прочети
ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА – 2113   На основание на:...
Прочети
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518   На основание на: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2114   На основание на: Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – 2130   На основание на: Закон за устройство на...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519   На основание на: Закон за устройството на...
Прочети
ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ – 2517   На основание на: Закона...
Прочети
Промяна предназначението на сгради – 2879 На основание на: Закон за устройство на територията – чл. 38, ал. 3, 4,...
Прочети
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА –...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА...
Прочети
ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 1992 На основание на : Закон за собствеността и ползването...
Прочети
УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ -  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005...
Прочети