Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 16.02.2024 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 16.02.2024 г. image

Изх. № 05-00-44/ 09.02.2024  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 16.02.2024 г. /петък/ от 09:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбран общински съветник и допълване състава на Общински съвет Николаево

 

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-41/09.02.2024 г. Относно: Промяна в състава на постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки и състава на постоянна комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-39/09.02.2024 г. Относно: Предложение за приемане на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Николаево за периода 2024-2027 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-40/09.02.2024 г. Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-собственост на Община Николаево за 2024 година.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

 

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-16/29.01.2024 г. Относно: Приемане бюджета за 2024 г. на Община Николаево

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

      Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-43/09.02.2024 г. Относно: Разходване на средства, събрани от Община Николаево за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., съгласно разпоредбите на §21 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

 

7. Точка „Разни“

 

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево


**********************************************************************************

Подробности по точките от дневния ред и самите докладни може да видите в прикачените файлове

Съгласно  чл. 27, ал. 1а от ЗМСМА (Нова – ДВ, бр. 8 от 2024 г.Сравнение с предишната редакция, в сила от 1.02.2024 г.) дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.