Новини

Общинска администрация Николаево уведомява гражданите на общината и всички заинтересовани лица, че в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на...
Прочети
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че на 05.09.2019 г., четвъртък, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация...
Прочети
Кметът на Община Николаево уведомява заинтересованите лица, че на 19-ти август 2019 г. от 11,00 часа в Заседателната зала, находяща...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № ПО-09-437 / 2019 г. на Директора на ОД "Земеделие"...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед на Кмета на Община Николаево е открита процедура по категоризация...
Прочети
О Б Я В А Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ   На 5 юли 2019 г. в Държавен вестник бе...
Прочети
На вниманието на заинтересованите лица
Прочети
Уважаеми г-н Колев, тъй като не бяхте открит на адреса, с който сте регистриран в НБД "Население", с настоящото Ви...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова...
Прочети
Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че започва процедура за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до ПИ с...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-01-128 / 30.05.2019 г. на Кмета на Община Николаево...
Прочети
Във връзка с писмо изх. № КОС 01-5984(9) / 30.05.2019 г. на РИОСВ - Стара Загора и на основание  чл....
Прочети
Общинска администрация Николаево съобщава на членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на Община Николаево в изборите за членове...
Прочети