Решения и протоколи от заседания на ОбС

Д Е К Л А Р А Ц И Я                                                                  Правно основаниеЧл.21, ал.2, предл. 5-то от ЗМСМА В деловодството на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 262Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25 ОТНОСНО: Приемане на Наредба...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 249Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24  ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 241Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23  ОТНОСНО: Избор на заместник-председател...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 227Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22  ОТНОСНО: Приемане на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 207Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21 ОТНОСНО: Отдаване под наем...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 197Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.02.2021 г. с Протокол №...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 186Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол №...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 172Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол №...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 170Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 08.12.2020 г. с Протокол № 17                                                       ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 163Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16                     ОТНОСНО:   Вземане на решение...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 152Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол №...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 151Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.10.2020 г. с Протокол №...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 141Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол №...
Прочети
Препис – извлечение!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО РЕШЕНИЕ№ 137Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.08.2020 г. с Протокол №...
Прочети
Препис-извлечения от Решения на Общински съвет Николаево, взети на заседание, проведено на 30.07.2020 г., по Протокол № 11---------------------------------------------РЕШЕНИЕ№ 125Взето на...
Прочети
Препис-извлечения от Решения на Общинсски съвет Николаево, взети на заседание по протокол № 10, проведено на 30.06.2020 г.---------------------------------------------РЕШЕНИЕ№ 118Взето на...
Прочети